Slovak Hymns & Poems

Poems

 

 

Bože Svetov Mocný Pane

 

Bože Svetov Mocný Pane

zhliadni z výšky na svoj ľud,

čo sa koriac v Tvojom stáne,

modlí  vrúcne  za  svoj blud;

vzdáva  Tebe  čistú   obet'

za   nečistej   mysle   čin:

príjmi,  Pane  ju  i posväť,

jak  ju  svätil   Boži   Syn.

 

 

 

 
 

 ***

Teba Boha Chvalime

 

1.    Teba  BO- ha  chvalíme,  *  Teba Pá-NA  vyznávame.

2.    Teba  OT- ca  večného  *  celá zem zvele-buje.

3.    Teba všet- ci   anjeli,  *  Teba nebesia i všet- ky mocnosti

4.    Teba Cherubini A  Serafini  *  ustavičným hlaSOM prespevujú.

5.    Sväty, Sväty, Sväty PAN Boh zástupov.  *  Plné sú NE- besia i zem.

6.    VelebnoSTI Slávy Tvojej  *  Teba slávny SBOR apoštolov.

7.    Teba chvalitebňy PO- čet  prorokov  *  Teba slávny zástup mučeniKOV vychvaľuje.    

8.    Teba po celom svete vyznáVA  cirkev sväta  *  Otca nesmierNEJ velebnosti.

9.    I ctihodného Tvojeho pravého a jeDI-ného Syna  *  Tiež I Utešiteľa DU- cha Svätého.  

10.  Ty si Kraľ slavy Kriste  *  Tys'  OT- ca  Syn  večný.

11.  Ty chcejúc podujať človeKA  vykupenie  *  nehrozil si sa živoTA panenského.

12.  Ty premoHUC osteň smrti  *  Otvoril si veriacim Kráľov- stvo nebeské.

13.  Ty sediš na pra- vici Božej  *  VO sláve Otca.

14.  Veríme, že jako sudca  *  Jednúc zase prídeš.

15.  Teba teda PRO-síme  *  Ráč sluzobnikom SVO- jim  pomáhať.

16.   Ktorých si drahou krvou VY- kúpil  *  Učiň aby sme k Svätým Tvojim vo večnej sláve pripoči- tani boli.

17.   Spas ľud SVOJ, Pane  *  a požehnaj deDI- ctvu svojemu.

18.   A SPRA- vuj ich  *  a vyvyšuj ICH  na veky.

19.   Po všet- ky dni  *  dobroRE- číme  Tebe.

20.   A chválime meno TVO- je na veky  *  NA veky  vekov.

21.  Ráč, PA -ne dňa toho  *  od hrieCHU nás zachránit

22.  Smiluj sa NAD nami Pane  *  SmiLUJ sa  nad nami!

23.  Bud' milosrdenstvo Tvoje PA- ne nad nami  *  Jako sme - fali  v Tebe

24.  V Tebe, Pane, SOM dúfal  *  nech nie som zahanBE- ný na  veky

The musical selection can be found of the album Passion - Resurrection; recorded by the Slovak Heritage Society of NEPA. This album is available for purchase, click here.

 

Slovak Poems

Modlitba za Slovensko

 

 

By Milan Rufus

 

Viem jedno hniezdo. Rád ho mám.

V ňom ako v Božej sieti je mnoho otcov,

mnoho mám a mnoho, mnoho detí.

 

To hniezdo uvil Stvoriteľ.

A sám aj určil, komu:

Koho tam pozve prebývať do človečieho domu,

Kto si bude smieť odomknúť i zamknúť jeho bránu

Kto pluhom krájať ako chlieb

zem, Bohom darovanú.

 

Viem jedno hniezdo, rád ho mám.

Hreje ma dňom i nocou,

vystlané mäkkou vravou mám

a mozoľami otcov.

 

Môj dobrý Bože, zhliadni naň.

Stráž nám ho neustále.

Ach, aspoň Ty ho, Veľký, chráň,

Ked‘ si ho stvoril malé

 

Prayer for Slovakia

 

Translated by Trude Check-Tuhy – June 2003

 

There is a nest I know, and hold dear to my heart.

It enfolds, as though in a Divine Net, many fathers,

many mothers, and many, many children.

 

This nest, woven by the Creator,

He, Himself, has decreed for:

Whomever He calls to dwell in an earthly home,

who will himself decide whether to open or bar his gate;

who will put his hand to the plow, like one cutting bread,

to slice the land given to him by God.

 

There is a nest I know, and hold dear to my heart.

It warms me day and night,

like a resting-place fashioned from

a mother’s soft words

and a father’s work-calloused hands.

 

My Gracious God, cast your eye upon it.

Protect it constantly.

Oh, Mighty One, but be its safeguard

since You created it, so small.

   

POVEDOMIE

 

S. H. Vajanský (1847-1916)

 

 

Ja som pyšný, že som Slovák,

moje plemä ladné

sto milionov duši čita,

nad pol svetom vládne.

So Slovenskou rečou prejdeš

štyri čiastky sveta:

jeden brat môj palmi sadí

druhý večné vidí ľady.

tretí morom lieta!

 

Ja som pyšný, že som Slovák:

ved’ môj jazyk zuní,

ako hudba archanjelov,

jak šum morskey vlny.

Piesne naše: samá perla,

samý diamante jasný.

Naše báje tajné raje

z porekadiel múdrost vlaje

krasá z našich básni.   

 

Ja som pyšný, že som Slovák:

coky, kto ma haní!

Kto  zahasí blesky zory

ráno na svitaní?

Kto vyčerpá vody morské,

strhne hviezdy jasné?

Márna, by to bola snaha:

no márnejšia túžba vraha,

že naš národ zhasne !

CONSCIOUSNESS

 

Translation:  David Fritz, July 15, 1981

 

 

I am proud that I am Slovak,

My kinsmen are in accord:

One hundred million souls in number

Governing over half the world.

With the Slovak language you will traverse

The four corners of the earth—

My one-brother plants palms, another sees ice forever,

A third one sails the seas.

 

 

I am proud that I am Slovak,

Indeed, my speech resounds

Like the chorus of the archangels,

As the roar of the sea’s waves.

Our song is a true pearl, the brightest diamond.

Our fable is a paradise of mystery

Drawing wisdom from our sayings,

Beauty from our poems.

 

 

I am proud that I am Slovak,

Be gone, whoever berates me!

Who can extinguish the shimmering aurora

At dawn in the morning?

Who can drain the waters of the sea,

Pulling down the highest stars?

Vain would be the effort,

But the vainest would be the hope of the murderer,

That will terminate our people.

 return to top